VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho Elektro Pavlíček, s.r.o. (sídlom V. Clementisa 510/6A, 971 01 Prievidza, IČO: 52 435 971), ďalej aj ako „predávajúci” alebo „prevádzkovateľ” a jeho zákazníkov („kupujúci” alebo spotrebiteľ) a vo svojom aktuálnom znení riadia obsah kúpnej zmluvy (alebo zmluvy o budúcej zmluve) medzi predávajúcim a kupujúcim pri kúpe tovaru z internetového obchodu na webovej adrese http://www.elektropavlicek.sk, kontaktný email: obchod@epavlicek.sk, kontaktný telefón: +421 911 700 600.

Predávajúci je platiteľom dane z pridanej hodnoty (DPH). Spoločnosť je zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro., vložka č. 38466/R.

Orgánom dozoru je Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj, Hurbanova 59, 911 01 Trenčín.

1 Objednávanie

Kupujúci (ďalej aj ako spotrebiteľ) potvrdením a odoslaním každej svojej objednávky akceptuje tieto VOP, čím uzatvára s predávajúcim kúpnu zmluvu na objednaný tovar alebo služby.

1.1 Registrácia

Pred vytvorením prvej objednávky sa kupujúci zaregistruje. Registrácia je bezplatná, kupujúci sa registráciou nezaväzuje k žiadnemu nákupu, získava tým možnosť byť priebežne informovaný o stave vybavovania jeho objednávok, prístup ku všetkým realizovaným objednávkam, faktúram, možnosť zúčastňovať sa v súťažiach organizovaných predávajúcim a možnosť využívať výhodu zliav, benefitov internetového obchodu (profil, priečinky, vernostný program).

1.2 Platobné podmienky

Ceny uvedené v internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru a potvrdenia objednávky. Všetky ceny tovarov a služieb sú uvádzané vrátane DPH pokiaľ nie je uvedené inak.

Kúpnu cenu tvorí cena tovaru a expedičný poplatok (napr. cena poštovného, cena balného a pod.). Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú pripísaním celej sumy v prospech účtu predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo na tovar až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.

1.3 Spôsob doručenia a expedičné poplatky

Spôsob platby si vyberie kupujúci v priebehu tvorby a potvrdenia objednávky. Predávajúci môže zmeniť spôsob dopravy na iný druh alebo vyššiu triedu (na svoje náklady) v záujme doručiť zásielku skôr, kvalitnejšie alebo bezpečnejšie alebo z dôvodu, že to dispozícia pôvodnej prepravy neumožňuje (dopravná výluka, nadrozmerné, alebo iné obmedzenia).

K cene tovaru sú podľa zvolenej kombinácie spôsobu dopravy a platby pripočítané expedičné poplatky (aktuálne sadzby). Uvedené sadzby sú platné a konečné len v prípade malopredaja (množstvo primerané bežnej spotrebe)

1.4 Spôsob platby

Spôsob platby si vyberie kupujúci v priebehu tvorby a potvrdenia objednávky. Tovar je možné zaplatiť nasledujúcimi spôsobmi:

dobierka – platba v hotovosti pri prevzatí, zákazník zaplatí za tovar doručovateľovi alebo predávajúcemu v prípade osobného odberu. Objednávka sa vybavuje ihneď po jej prijatí.

bankový prevod – platba bezhotovostne elektronickým bankovým prevodom na základe platobného predpisu zaslaného na registračný email kupujúceho. Objednávka bude vybavená po pripísaní celej kúpnej ceny.

V prípade, že kupujúci platí bankovým prevodom, je povinný uhradiť celkovú sumu v prospech účtu predávajúceho do 7 dní odo dňa vystavenia podkladov k platbe. V prípade, že kupujúci neuhradí objednaný tovar riadne a načas a preukázateľným spôsobom nezrušil objednávku, predávajúci má právo stornovať objednávku a odstúpiť od kúpnej zmluvy.

Predávajúci si vyhradzuje právo právo určiť spôsob platby alebo odmietnuť vybavenie ďalšej objednávky kupujúcemu s nevyrovnanými pohľadávkami.

1.5 Neuhradené zásielky

Za objednávky neuhradené v lehote splatnosti podľa príslušného daňového dokladu si predávajúci bude nárokovať úrok vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

1.6 Neprevzaté zásielky

Každá objednávka alebo expedovaná zásielka je kupujúcemu oznámená viackrát – objednávka pri prijatí a potvrdení, zásielky emailom pri expedícii, kuriérom pred doručením, pred koncom poštovej úložnej doby opäť emailovou správou. Predávajúci preto neakceptuje storno objednávky zo strany kupujúceho až po jej expedovaní. Expedovanú zásielku je kupujúci povinný prevziať, aby predávajúcemu nevznikla škoda alebo dodatočné náklady. Neprevzatím zásielky vzniká predajcovi priama škoda na poštovnom, balnom, poplatkoch za spätné doručenie a ďalších súvisiacich službách. Preto, ak kupujúci preukázateľne nestornoval (písomne alebo správou cez web) objednávku pred jej expedíciou, za neprevzatú zásielku mu bude evidovaná pohľadávka v hodnote 5€ alebo vo výške skutočnej škody. V takýchto prípadoch neprevzatých zásielok si predávajúci vyhradzuje právo zmeniť spôsob platby pre nasledujúce objednávky kupujúceho tak, aby požadoval úhradu vopred.

1.7 Vrátené zásielky

Kupujúci zodpovedá za správnosť poskytnutých údajov. Ak dôjde v dôsledku nesprávnych údajov k nedoručenia a/alebo vráteniu zásielky prepravcom, predávajúcemu vzniká škoda na poštovnom, balnom, poplatkoch za spätné doručenie a ďalších súvisiacich službách. Predávajúci si uplatní takúto škodu a zvýšené náklady u kupujúceho. Voči kupujúcemu bude evidovaná pohľadávka v hodnote 5€ alebo vo výške skutočnej škody.

2 Dodacie podmienky

Dodacia lehota je spravidla 9 dní, je to doba, do ktorej predávajúci odošle objednávku – odovzdá prepravcovi na prepravu. Spravidla je však tovar expedovaný skôr, najčastejšie od 2 do 7 dní. Lehoty uvedené pri každom jednom tovare majú informatívny charakter, vychádzajúci z dodávateľsko-odberateľských skúseností. Objednávka s viacerými tovarmi sa vybavuje vždy ako celok.

Dodacia doba závisí od skladovej dostupnosti a od tretích strán (dodávateľov). V prípade objednania tovarov s rozdielnou dodacou lehotou, bude objednávka expedovaná kupujúcemu naraz v jednej zásielke podľa najdlhšej dodacej lehoty. V prípade, že kupujúci požaduje, aby mu bol tovar doručený postupne, je potrebné to uviesť v poznámke objednávky, v tomto prípade kupujúci platí náklady na doručenie každej zásielky jednotlivo.

Dodacia lehota začína plynúť v prípade platby elektronickým bankovým prevodom pripísaním celej kúpnej ceny na účet predávajúceho podľa predpisu. V prípade spôsobu platby dobierkou plynie dodacia lehota od zaslania potvrdenia o prijatí objednávky potvrdzujúcou správou na registračný email kupujúceho.

Ak nebude možné objednaný tovar zaslať kupujúcemu podľa deklarovaných termínov, oznámi predávajúci kupujúcemu predpokladaný termín dodania. V tomto prípade si vyžiada súhlas kupujúceho. Dodacia lehota sa považuje za splnenú včas, ak je tovar odovzdaný na expedíciu najneskôr v posledný deň dohodnutej alebo dodatočne dohodnutej dodacej lehoty. Dodacia lehota môže byť primerane k okolnostiam predĺžená, ak je oneskorenie spôsobené vis major alebo okolnosťami nezavinenými predávajúcim.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie zásielky zavinené dopravcom, za poškodenie zásielky zavinené dopravcom, za prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

Predávajúci môže objednávku zrušiť v prípade, keď sa tovar už nevyrába, nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho cena. V týchto prípadoch je predávajúci povinný kupujúceho kontaktovať a dohodnúť riešenie. Právo zrušiť objednávku je možné i v tom prípade, že kupujúci uviedol v objednávke nesprávne údaje a nie je možné ho skontaktovať.

2.1 Rozsah doručovania

Tovar je dodávaný v rámci územia Slovenskej republiky prostredníctvom zásielok Slovenskej pošty a.s. alebo ďalších zmluvných kuriérskych spoločností (ďalej ako „dopravcovia“). Objednávku je možné si prevziať aj osobne.

Spôsob dodania si vyberie kupujúci sám pri potvrdení objednávky.

2.2 Iné obmedzenia

V prípade zľavneného a akciového tovaru si predávajúci vyhradzuje právo na obmedzenie a určenie počtu predávaného tovaru na rozsah primeraný spotrebe jednej domácnosti.

3 Prevzatie tovaru

Kupujúci je povinný pri prevzatí zásielky skontrolovať nepoškodenosť a neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť doručovateľovi a požadovať urobiť o tom zápis. Kupujúci je povinný neprebrať zásielku od dopravcu v prípade poškodenia obalu, pričom túto skutočnosť uvedie doručovateľovi ako dôvod neprevzatia zásielky. V opačnom prípade mu reklamácia tovaru nemusí byť uznaná.

Kupujúci je povinný hneď po prevzatí skontrolovať stav tovaru. Ak tovar vykazuje viditeľnú vadu, je kupujúci povinný bezodkladne, najneskôr do 24 hodín preukázateľne o tom informovať predávajúceho. Na reklamácie takéhoto druhu sa neskôr nebude brať ohľad.

Predávajúci nezodpovedá za obsahovú náplň tovaru, ktorú nevie preveriť(napr. uzavretý originálny obal), ani za vhodnosť produktu vzhľadom na zákazníka (nevhodný obsah pre určité vekové skupiny a pod.).

4 Vrátenie tovaru

Od kúpnej zmluvy je možné odstúpiť a zakúpený tovar je možné vrátiť do 14 dní od prevzatia tovaru. Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy je zachovaná, ak je zaslané oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy a tovar pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, musí tak urobiť preukázateľným spôsobom, písomne listom alebo e-mailom. Pre tento prípad použite náš Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy [prepojiť linkou na dokument]. Kupujúci doručí spolu s touto svojou žiadosťou predmetný tovar na poštovú adresu predávajúceho alebo osobne. Pri zasielaní prostredníctvom zásielky pre posúdenie uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy je podstatný dátum odoslania zásielky.

Podľa zákona NR SR 102/2014 Z.z. z 25. marca 2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, si týmto plníme zákonnú povinnosť informovať o podmienkach vrátenia tovaru a poskytnúť poučenie o uplatnení práva kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Pre prehľadnosť nájdete uvedené informácie v dokumente Poučenie o uplatnení práva kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy [prepojiť linkou na dokument].

Zo sumy za vrátený tovar z odstúpenej zmluvy sa odpočítajú výhody (napr. poštovné zdarma), ktoré mohli byť objednávke predtým pôvodne priznané, ak vrátením tovaru daná objednávka tieto vlastnosti a atribúty výhod už nespĺňa. V prípade neoprávneného vrátenia tovaru bude tovar vrátený kupujúcemu na jeho náklady.

Platba za zakúpený tovar bude vrátená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu. Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na adresu expedície bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak sa tovar odošle späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy spotrebiteľ zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním v čase od jeho doručenia do momentu jeho vrátenia iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy vlastností a funkčnosti tovaru.

5 Záruka a reklamácie

Zákonná záručná doba je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. Právo zo zodpovednosti za vady tovaru zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe. Reklamácia sa nevzťahuje na chyby alebo poškodenie spôsobené počas štandardného používania tovaru.

Kupujúci doručí spolu so svojou písomnou reklamáciou predmetný tovar na poštovú adresu predávajúceho alebo osobne. V rámci písomnej reklamácie musí byť uvedený dôvod a popis reklamácie a identifikácia, napr. číslo objednávky alebo faktúry. Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom vybavenia reklamácie kupujúcemu alebo zamietnutia reklamácia (najneskôr do 30. dňa od prevzatia reklamovaného tovaru). O výsledku reklamácie je kupujúci informovaný bezprostredne po rozhodnutí o oprávnenosti reklamácie, zároveň mu bude doručené rozhodnutie prostredníctvom e-mailu.

V prípade opodstatnenej reklamácie sa tovar vymení za nový. Ak výmena tovaru nie je možná, kupujúcemu sa vráti cena tovaru na jeho účet. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tento tovar vrátený zákazníkovi na jeho náklady. V prípade neoprávnenej reklamácie môže byť zákazníkovi účtovaný poplatok maximálne do výšky 5€ za služby a iné úkony spojené s vybavením takéhoto prípadu.

Kupujúci (spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania) má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ARS) subjektu (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. ARS sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. ARS sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. ARS sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

6 Ochrana osobných údajov

Predávajúci ako prevádzkovateľ informačného systému v zmysle aktuálneho znenia zákona na ochranu osobných údajov (zákon NR SR 18/2018 Z.z.) spracúva osobné údaje na viacerých právnych základoch: z dôvodu identifikáce kupujúceho a za účelom plnenia predmetu kúpnej zmluvy – vybavenie objednávky, vystavenie daňových dokladov – faktúr, doručenie a dodanie tovaru.

Podrobné informácie, podmienky a zásady ochrany osobných údajov nájdete v zrozumiteľnej forme a kompletnom znení v dokumente Zásady ochrany osobných údajov [prepojenie na dokument].

7 Ochrana obsahu

Všetky práva na materiály uverejnené na portále sú vyhradené. Akékoľvek použitie obsahu – celku alebo častí, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, obrázkov, fotografií či ukážok akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom je bez písomného povolenia prevádzkovateľa zakázané. Autori a majitelia autorských práv obsahu uverejneného na tomto portále si v zastúpení prevádzkovateľa vyhradzujú právo udeľovať súhlas na kopírovanie, rozmnožovanie a na verejný prenos ich diel, ako aj na verejné rozširovanie rozmnoženiny ich materiálov v zmysle autorského zákona.

8 Záverečné ustanovenia

Tieto VOP platia v čase odoslania elektronickej objednávky, pokiaľ nie je medzi účastníkmi písomne dohodnuté inak. VOP nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa riadne zoznámil so znením VOP, že im porozumel a bez výhrad ich akceptuje.

V prípade, že tieto všeobecné obchodné podmienky neustanovujú inak, riadia sa práva a povinnosti účastníkov príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike Európskej únie.