Záruka a reklamácie

Zákonná záručná doba je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. Právo zo zodpovednosti za vady tovaru zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe. Reklamácia sa nevzťahuje na chyby alebo poškodenie spôsobené počas štandardného používania tovaru.

Kupujúci doručí spolu so svojou písomnou reklamáciou predmetný tovar na poštovú adresu predávajúceho alebo osobne. V rámci písomnej reklamácie musí byť uvedený dôvod a popis reklamácie a identifikácia, napr. číslo objednávky alebo faktúry. Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom vybavenia reklamácie kupujúcemu alebo zamietnutia reklamácia (najneskôr do 30. dňa od prevzatia reklamovaného tovaru). O výsledku reklamácie je kupujúci informovaný bezprostredne po rozhodnutí o oprávnenosti reklamácie, zároveň mu bude doručené rozhodnutie prostredníctvom e-mailu.

V prípade opodstatnenej reklamácie sa tovar vymení za nový. Ak výmena tovaru nie je možná, kupujúcemu sa vráti cena tovaru na jeho účet. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tento tovar vrátený zákazníkovi na jeho náklady. V prípade neoprávnenej reklamácie môže byť zákazníkovi účtovaný poplatok maximálne do výšky 5€ za služby a iné úkony spojené s vybavením takéhoto prípadu.

Kupujúci (spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania) má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ARS) subjektu (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. ARS sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. ARS sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. ARS sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.